Huishoudelijk reglement ’ t Kan Weer
Activiteitenvereniging voor singles

 1. ‘t Kan Weer is een vriendengroep voor alleenstaanden. We richten verscheidene activiteiten in (zie onze folder).
  We zijn geen zelfhulpgroep en geen relatiebureau.
 2. Kan lid worden: elke alleenstaande (feitelijk gescheiden, wettelijk gescheiden, weduwe, weduwnaar of ongehuwd) volwassen persoon vanaf 18 jaar, zonder leeftijdsbeperking.
 3. We zijn een pluralistische vereniging en vragen dus respect voor alle levensbeschouwelijke, filosofische, godsdienstige en politieke overtuigingen.
  Eventuele occasionele deelname aan bepaalde activiteiten of samenwerking met bepaalde groepen blijven steeds vrijblijvend.
 4. De leden worden verzocht zelf activiteiten aan te brengen (activiteiten van de leden voor de leden!) en deze door te geven via het activiteitenformulier (per nota of per e-mail) ten laatste de 17 de van elke maand en dit voor de maand volgend op het indienen.
  Ze zullen in de mate van het mogelijke opgenomen worden in de activiteitenkalender.
 5. Alle activiteiten en mededelingen zullen schriftelijk aan de leden meegedeeld worden.
 6. Het lidgeld bedraagt € 20 per jaar. Eventuele nieuwe leden mogen één maand gratis deelnemen aan onze activiteiten. LET OP: niet verzekerd.
  Ze kunnen daarna aansluiten voor een eenmalige proefperiode van drie maanden voor € 7 (wel verzekerd).
 7. Men is pas lid na ontvangst van het lidgeld en van het, naar waarheid ingevuld, volledig en ondertekend inlichtingenformulier.
  De volgende programma’s worden enkel verkregen indien men lid is.
 8. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.
 9. De verlenging gebeurt telkens opnieuw vanaf de eerste datum van inschrijving.
 10. Door het betalen van het lidgeld verklaart men zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 11. Leden die de hernieuwing van het lidgeld niet tijdig storten, worden niet meer als lid beschouwd, ontvangen geen programma meer en zijn niet langer verzekerd tijdens activiteiten.
 12. Alle medewerkers werken volledig gratis. Onkosten voor het inrichten van een activiteit kunnen aan de penningmeester doorgegeven worden. Ze zullen in de mate van het mogelijke terugbetaald worden. Mogen we vragen deze onkosten zo klein mogelijk te houden.
 13. Als een reservatie voor een bepaalde activiteit nodig is, wordt dat vermeld.
 14. Bij het organiseren van activiteiten zal zoveel mogelijk gezorgd worden voor democratische prijzen.
 15. Indien er data vermeld zijn, gelieve deze te respecteren en tijdig in te schrijven voor de activiteit.
 16. Elk lid verklaart dat het zich eerlijk zal gedragen bij collectieve afrekeningen in publieke gelegenheden.
 17. Kinderen zijn welkom op alle activiteiten die voor hen geschikt zijn. Bij twijfel kan men de inrichter contacteren. Ze blijven wel onder de verantwoordelijkheid van hun ouder en vallen niet onder de verzekering van ’t Kan Weer.
 18. Indien de activiteiten het toelaten, zijn alle huisdieren welkom, op voorwaarde dat ze zindelijk zijn en geen gevaar vormen voor leden, andere huisdieren, andere personen of de natuur bij wandelingen. Hier moet elke eigenaar zijn/haar verantwoordelijkheid nemen.
  PAS OP: de verzekering dekt geen schade aangebracht door huisdieren).
 19. Er wordt voor alle activiteiten een globale AANVULLENDE verzekering genomen voor burgerlijke aansprakelijkheid van leden tegenover derden.
  Let op: tegemoetkoming van de verzekering alleen voor bedragen die resten na tussenkomst van de mutualiteit (zelfs als men hiermee niet in orde is, slechts terugbetaling van sommen boven terugbetalingstarief van de mutualiteit en eigen B.A. verzekering). Bij ongeval dient de inrichter van die activiteit verwittigd te worden. Deze zal het bestuur verwittigen, die de nodige papieren ter beschikking zal houden. Eventuele EHBO verleend door een lid maakt hem/haar in geen geval aansprakelijk voor wat dan ook.
  De polis ligt ter inzage.
 20. De vereniging is niet verantwoordelijk voor diefstal tijdens activiteiten.
 21. Vertrouwelijke gegevens over leden zullen aan niemand verstrekt worden. Naam, adres, burgerlijke stand, telefoonnummers, e-mail adressen zullen alleen doorgegeven worden aan andere leden mits toestemming van het lid (zie inschrijvingsformulier).
  De adressenlijst kan wel geraadpleegd worden door de verzekeraar.
 22. Bij carpooling betaalt elke meerijder €0,08 per kilometer. De inrichter van de activiteit haalt het geld op en verdeelt het onder de chauffeurs.
  Indien men rechtstreeks rijdt, eerst de verantwoordelijke telefonisch verwittigen.
 23. Indien de weersomstandigheden bepaalde buitenactiviteiten verhinderen of bij gebrek aan belangstelling voor bepaalde activiteiten, zou het kunnen dat deze worden afgelast. Voor info bel de verantwoordelijke van de activiteit.
 24. Indien een lid inschrijft voor een betalende activiteit, moet hij het verschuldigde bedrag betalen, zelfs indien hij niet opdaagt.
  In de mate van het mogelijke zal de som terugbetaald worden. (een toneelticket bv)
 25. Elk toegetreden lid verbindt zich ertoe om geen enkel nadeel te berokkenen aan medeleden, zowel op moreel, financieel, raciaal of lichamelijk gebied. Indien een lid door zijn/haar gedragingen, woorden, geschriften, daden of handelswijzen andere leden schaadt, de vereniging schaadt of de doelstellingen misbruikt, kan hij/zij voor bepaalde tijd op bepaalde activiteiten niet meer toegelaten worden.
  Dit kan na voorafgaandelijk een verwittiging of na een gesprek met het bestuur. Een meerderheid in het bestuur volstaat voor schorsing. Het bestuur moet zich niet verder verantwoorden.
 26. Eén keer per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd. Deze wordt, samen met agendapunten, bekendgemaakt langs de activiteitenkalender.
  Ieder lid kan agendapunten op voorhand doorgeven. Een verslag van deze vergadering wordt aan ieder lid toegestuurd. De vorm van besturen wordt verder gedetailleerd door het bestuur zelf.
 27. Indien een bestuurslid niet functioneert volgens dit reglement, kunnen de overige bestuursleden mits een 2/3 meerderheid in de vergadering die dit probleem behandelt, hem/haar verzoeken zijn/haar functie neer te leggen. Daarna moet het bestuur, eveneens met een 2/3 meerderheid iemand coöpteren tot aan de volgende verkiezingen.

  naar boven